Tarieven

Hieronder staan de diverse tarieven die van toepassing zijn bij een lidmaatschap van Tennisvereniging Malden en deelname aan activiteiten die door de vereniging worden aangeboden of georganiseerd.

Deze tarieven wijzigigen met enige regelmaat. Hoewel wordt getracht de geldende tarieven direct en nauwkeurig op deze website te vermelden, kan het zijn dat de geldende tarieven afwijken van de informatie hieronder. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie.

 

Diverse tarieven

Binnen de vereniging zijn de volgende tarieven te onderscheiden:

Entreegeld

Indien je lid wil worden betaal je in beginsel eenmalig entreegeld. De tarieven voor 2020 zijn als volgt vastgesteld:

Entreegelden per lid   eenmalig
entreegeld junioren (tot 18 jaar) 12,00
entreegeld senioren (vanaf 18 jaar) 18,00
entreegeld Oldstars (vanaf 60 jaar) 25,00

 

Contributie

Ieder lid betaalt per jaar voor het lidmaatschap (jaarcontributie). Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien het lidmaatschap aanvangt ná 1 mei van het lopende verenigingsjaar dan wordt op de jaarcontributie een reductie toegepast per reeds verstreken maand na mei van dat jaar.

Sinds enkele jaren bestaat er de mogelijkheid voor kinderen vanaf 4 jaar (Tenniskids blauw) om deel te nemen aan speciale tennistrainingen. Dergelijke leden zijn formeel (nog) geen lid maar worden als aankomend lid (aspirant-lid) beschouwd. Voor hen gelden afwijkende voorwaarden en tarieven. 

Ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering (in december) wordt de contributie voor het lidmaatschap voor het opvolgende jaar vastgesteld.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 13 december 2019 is besloten de contributie voor 2020 niet te verhogen maar uitsluitend te indexeren volgens de vaste prijsindex van 2,72 %.

Hieronder staan de tarieven zoals die gelden met ingang van 1 januari 2020.

 

Contributie per lid   per jaar
Aspirant-jeugdlid, 4- 6 jaar (blauw) 21,00
junioren t/m 11 jaar (te bereiken in 2020) 63,00
junioren van 12 t/m 17 jaar (te bereiken in 2020) 81,00
voltijds studerenden van 18 jaar (te bereiken in 2020) 81,00
voltijds studerenden van 19 jaar en ouder (te bereiken in 2020) * 131,00
senioren (in 2020 18 jaar of ouder) ** 186,00
ondersteunend lidmaatschap 25,00
korting voor ieder volgend lid op één adres, per lid 10,00
toeslag per lid indien geen incassomachtiging is afgegeven/ingetrokken 5,00
toeslag per lid indien geen (geldig) mailadres is opgegeven 5,00

 

opmerkingen:

* Tennisvereniging Malden wil de nog voltijds studerende senioren tot 28 jaar graag tegemoet komen. Indien vóór 15 december van het voorgaande vereniningsjaar een kopie van een geldige collegekaart of OV-jaarkaart wordt ingezonden aan de administratie, dan wordt voor het nieuwe vereningingsjaar het contributietarief voor voltijds studenten in rekening gebracht. De inzending van genoemde kopie dient ieder jaar opnieuw te geschieden. Voor studenten van 19 jaar en ouder geldt wel de bardienstverplichting en de te behalen maximale korting op de contributie (zie hierna).

** Voor senioren geldt een verplichting om per (bar)dienstperiode (ongeveer een halfjaar) één (bar)dienst te verrichten tegen een na afloop van die periode te verrekenen korting op de contributie. Senioren die in het lopende verenigingsjaar 18 jaar worden zijn voor dat jaar nog vrijgesteld van deze verplichting. De vermelde contributie voor senioren is dus inclusief maximaal tweemaal de te behalen korting van telkens € 25,- (per periode) voor het verrichten van een (bar)dienst.

 

Trainingstarieven

Leden kunnen zich twee keer per jaar inschrijven voor het volgen van trainingen, te weten voor de zomertraining en voor de wintertraining. De tarieven voor de training zijn afhankelijk van:

  • het seizoen (zomer of winter)
  • de locatie (voor de winter: binnen of buiten)
  • categorie lid (jeugd of senior)

Tenzij anders aangegeven worden trainingen in beginsel gegeven in groepen van 8 personen en duren deze 1 uur. Indien door de trainers een groep van 4 of minder leden wordt gevormd, dan duurt de training 45 minuten (uitgezonderd extra les Toppakket voor de jeugdleden). Het tarief wijzigt in dat geval niet.

Aspirant-jeugdleden (tenniskids blauw)

Voor aspirant-jeugdleden (Tenniskids blauw, 4-6 jaar) gelden enkele afwijkingen. Voor Tenniskids blauw bestaat de mogelijkheid om een verkorte trainingscyclus te volgen, te weten 8-10 lessen in plaats van 16-20 lessen. Zij worden ingedeeld in groepen van maximaal 4 kinderen en de lessen duren 45 minuten.

De trainingen voor (aspirant)jeugdleden zijn in de winter altijd binnen!

 

De tarieven zijn als volgt:

Reguliere tarieven

Tenniskids Blauw
Periode
Aantal weken   Bedrag
1x 45 min per week Zomer 10 75,-
1x 45 min per week Zomer 20 134,-
         
1x 45 min per week (aanv. nov of jan) Winter 8 65,-
1x 45 min per week Winter 16 120,-

 

jeugdleden (muv tenniskids Blauw)
Periode
Aantal weken   Bedrag
1x 60 min per week (buiten) Zomer 20 170,-
         
1x 60 min per week (binnen) Winter 16 232,-
2x 60 min per week (binnen) Winter 16 348,-
1x 60 min per week (binnen) + 1x 90 min per week (groep van 4, binnen) Winter 16 435,-
         
Privétraining, per uur     51,-

 

Seniorleden
Periode
Aantal weken   Bedrag
1x 60 min per week (buiten) Zomer 20 170,-
         
1x 60 min per week (buiten) Winter 16 144,-
1x 60 min per week (binnen) Winter 16 232,-
         
Privétraining, per uur     51,-

 

Oldstars

Oldstartennis, een aangepaste spelvorm voor tennis op latere leeftijd, wordt gegeven in clinics van telkens 10 weken. De clinics vinden doorlopend plaasts (m.u.v. vakanties) en altijd op dinsdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur.

Naast deze bijeenkomsten kan er in diezelfde weken gekozen worden voor een extra speelmoment per week, zonder trainer: de rackettoss (via het 'OldStar Plus abonnement'). Dit vindt plaats op donderdagochtend.

Oldstars
Periode
Aantal weken per cycli   Bedrag
Oldstars (regulier) cycli 10 40,-
Oldstars Plus (incl. racket-toss op donderdag) cycli 10 50,-

 

Competitietarieven

Competitie
Periode
  Bedrag
deelname aan (KNLTB-)competitie, per competitievorm divers 14,-

 

Overige tarieven

introductie (max. 3x per lid per jaar) junior 4,00
introductie (max. 3x per lid per jaar) senior 5,00
verstrekking duplikaat ledenpas (i.g.v. verlies e.d.) 2,50
toeslag per lid indien geen incassomachtiging is afgegeven (anders dan contributie) 5,00
verzuimen van uitvoeren geplande bardienst, per dienst 30,00