Contributie

Entreegeld

Indien je lid wil worden betaal je in beginsel eenmalig entreegeld. Dit is een vergoeding voor de administratieve verwerking van alle noodzakelijke gegevens en aanmelding bij de KNLTB (incl. eerste pas).

De tarieven voor 2024 zijn als volgt:

Entreegelden per regulier lid   eenmalig
entreegeld junioren (tot 18 jaar) 12,00
entreegeld senioren (vanaf 18 jaar) 18,00

 

Contributie

Ieder lid (Oldstars uitgesloten) betaalt per jaar voor het lidmaatschap (jaarcontributie). Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien het lidmaatschap gedurende een lopend verenigingsjaar aanvangt dan wordt op de jaarcontributie een reductie toegepast per reeds verstreken maand van dat jaar.

Opzeggingen voor het nieuwe verenigingsjaar dienen vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Er kan (tot 1 december) slechts worden opgezegd tegen 31 december van het lopende verenigingsjaar. Er vindt geen restitutie plaats indien er eerder wordt opgezegd. Het lidmaatschap loopt bij een tijdige opzegging in alle gevallen door tot 31 december van het verenigingsjaar waarin is opgezegd. 

Sinds enkele jaren bestaat er de mogelijkheid voor kinderen vanaf 4 jaar (Tenniskids blauw) om deel te nemen aan speciale tennistrainingen. Zij worden (nog) geen regulier (KNLTB)lid maar Clublid (aspirant-jeugdlid). Voor hen gelden afwijkende voorwaarden en gereduceerde tarieven. 

Ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering wordt de contributie voor het lidmaatschap voor het opvolgende jaar vastgesteld.

Onze vereniging is aangesloten bij Heumenstegoed en Sjors Sportief. Geef bij aanmelding aan als jij dit tegoed voor betaling wilt inzetten.

 

Hieronder staan de tarieven zoals die gelden met ingang van 1 januari 2024.

 

Contributie per lid   per jaar*
Aspirant-jeugdlid, 4- 6 jaar (blauw) 23,00
junioren t/m 11 jaar (te bereiken in 2024) 67,00
junioren van 12 t/m 17 jaar (te bereiken in 2024) 86,00
voltijds studerenden van 18 jaar (te bereiken in 2024) 86,00
voltijds studerenden van 19 jaar en ouder (te bereiken in 2024) ** 146,00
senioren (in 2024 18 jaar of ouder) *** 205,00
ondersteunend lidmaatschap 25,00
korting voor ieder volgend lid op één adres, per lid 10,00
toeslag per lid indien geen incassomachtiging is afgegeven/ingetrokken 5,00
toeslag per lid indien geen (geldig) mailadres is opgegeven 5,00

 

opmerkingen:

*De vermelde tarieven zijn op jaarbasis. Indien je gedurende het verenigingsjaar lid wordt is de contributie naar evenredigheid van het resterende verenigingsjaar, gerekend per maand en vast te stellen door de ledenadministratie.

** Tennisvereniging Malden wil de nog voltijds studerende senioren tot 28 jaar graag tegemoet komen. Indien vóór 15 december van het voorgaande vereniningsjaar een kopie van een geldige collegekaart of OV-jaarkaart wordt ingezonden aan de administratie, dan wordt voor het nieuwe vereningingsjaar het contributietarief voor voltijds studenten in rekening gebracht. De inzending van genoemde kopie dient ieder jaar opnieuw te geschieden. Voor studenten van 19 jaar en ouder geldt wel de bardienstverplichting en de te behalen maximale korting op de contributie (zie hierna).

*** Voor senioren (uitgezonderd Oldstars, proef-, of zomerleden) geldt een verplichting om per (bar)dienstperiode (ongeveer een halfjaar) één (bar)dienst te verrichten tegen een na afloop van die periode te verrekenen korting op de contributie. Senioren die in het lopende verenigingsjaar 18 jaar worden zijn voor dat jaar nog vrijgesteld van deze verplichting. De vermelde contributie voor senioren is dus inclusief maximaal tweemaal de te behalen korting van telkens € 25,- (per periode) voor het verrichten van een (bar)dienst. Indien het reguliere lidmaatschap na 1 juli aanvangt hoeft er slechts éénmaal een bardienst te worden gedraaid en kan ook slechts éénmaal de korting worden verkregen.