Lidmaatschapsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden lidmaatschap

inhoud lidmaatschap

Als lid heb je in beginsel onbeperkt toegang tot het tennispark en de tennisbanen. Voor het daadwerkelijk gebruik van de banen dient er voor een bepaald moment afgehangen te worden via het afhangbord in het clubhuis. Vooraf kan via de clubapp een reservering voor een baan worden gemaakt.

Om te kunnen afhangen en voor het inschakelen van de baanverlichting hebben leden (door middel van hun KNLTB-pas) gedurende de openingstijden in beginsel toegang tot het clubhuis. De kosten van een eerste KNLTB-pas behoren tot de contributie. Bij verlies dient voor een nieuwe pas een beperkte vergoeding te worden betaald.

De jaarcontributie ziet uitsluitend op het lidmaatschap. Voor het volgen van trainingen, deelname aan competities, toernooien of andere evenementen zijn (soms) afzonderlijke vergoeding verschuldigd. Klik hier voor een overzicht van de diverse vergoedingen.

aanmelding en duur

Door het inzenden van het digitale aanmeldformulier op deze website wordt de aanvraag voor het lidmaatschap in behandeling genomen. Bij goedkeuring van de aanvraag ontvang je een bevestiging van je lidmaatschap. Na enkele weken wordt de KNLTB-pas per post thuisbezorgd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging aangegaan voor telkens een jaar.

Bij vernieuwing van de pas (vanaf 2019 om de twee jaar) kan de nieuwe pas worden omgeruild (tegen inlevering van de oude pas) op de jaarlijkse open tennisdag.

reglementen

Op het lidmaatschap zijn diverse regelementen en voorwaarden van toepassing. In ieder geval gelden voor elk lid het 'huishoudelijk reglement', het 'parkreglement' en het 'clubhuisreglement'. Deze reglementen kunnen tussentijds gewijzigd worden.

De aanmelding als lid heeft te gelden als een akkoordverklaring met de bekendheid met en toepassing van deze reglementen op het lidmaatschap.

Voorwaarde voor aanmelding is dat een (machtiging tot) automatische incasso wordt verstrekt voor het kunnen innen van entree-, contributie- en eventuele andere verschuldigde vergoedingen. 

vergoeding

Bij aanmelding is in principe eenmalig inschrijfgeld (entreegeld) verschuldigd. De hoogte daarvan vind je hier.

Het inschrijfgeld wordt binnen enkele weken na de bevestiging van de inschrijving eenmalig via automatische incasso van de opgegeven bankrekening afgeschreven.

Naast een eenmalig entreegeld dient jaarlijks het lidmaatschap (contributie) te worden voldaan. De te betalen contributie geldt telkens voor een jaar en wordt ieder jaar (tijdens de algemene ledenvergadering) door de leden gezamenlijk voor het opvolgende jaar vastgesteld. Indien je na 1 mei van het lopende verenigingsjaar lid wordt, zal een reductie op de jaarcontributie worden toegepast. De hoogte van de contributie vind je hier.

De contributie wordt ieder jaar in principe medio februari via automatische incasso van de opgegeven bankrekening afgeschreven.

Voor seniorleden geldt de verplichting dat zij gemiddeld één keer per halfjaar een bardienst moeten verzorgen. In ruil daarvoor verkrijgen zij (achteraf) een korting op de contributie.

opzeggen

Het lidmaatschap dient schriftelijk (daaronder begrepen elektronisch per e-mail) te worden opgezegd. De opzegging moet worden gericht aan (het e-mailadres van) de ledenadministratie. Een opzegging is alleen rechtsgeldig indien de opzegging door de vereniging wordt bevestigd.

Er kan alleen opgezegd worden tegen het einde van het verenigingsjaar met een aanzegtermijn van ten minste 1 maand. Een opzegging dient dus uiterlijk 1 december van het lopende verenigingsjaar te zijn ontvangen wil de laatste dag van het lidmaatschap 31 december van datzelfde jaar zijn. Indien een opzegging later wordt ontvangen dan is voor het lid in beginsel contributie voor het opvolgende verenigingsjaar verschuldigd.

Een kopie van de toepasselijke Algemene Voorwaarden kan hier worden gedownload.