Lidmaatschap

Algemene informatie

Het lidmaatschap voor Tennisvereniging Malden staat in beginsel open voor iedereen. Vanaf de leeftijd van 6 jaar is het mogelijk om lid te worden. Trainingen worden gegeven voor kinderen vanaf 4 jaar. Tennis is tot op hoge leeftijd te spelen dus een bovengrens kent onze vereniging niet. Voor zowel jeugd- als seniorleden worden door het jaar heen vele activiteiten georganiseerd.

Leden tot 18 jaar worden als juniorlid aangemerkt. Vanaf 18 jaar spreken wij over seniorleden. De junioren zijn onderverdeeld in meerdere (leeftijds)categorieën. Voor de senioren geldt geen onderscheid op leeftijd. Wel kunnen toernooien en andere evenementen onderscheid maken door de indeling open te stellen voor bepaalde leeftijden (17+, 35+ 55+, etc.).

Met ingang van medio 2020 is er een speciaal lidmaatschap voor Oldstars voor ouderen die willen tennissen, maar niet meer als een hinde over de baan gaan.

 

Voor meer informatie voor junioren: klik hier

Voor meer informatie voor senioren: klik hier

Voor meer informatie voor Oldstars: klik hier

 

Voor vragen over het lidmaatschap kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie.

 

Lidmaatschap

Onze vereniging kent diverse lidmaatschappen. Zo kun je actief tennissen, als Oldstar in beweging blijven en contact houden met leeftijdgenoten, maar ook slechts ondersteunend lid zijn. Voor junioren en studenten zijn er bovendien gunstige tarieven. Voor seniorleden (Oldstars uitgesloten) geldt een aanvullende verplichting en dat is dat er gemiddeld één keer per half jaar een bardienst vervuld moet worden.

vrijwilligers gevraagd

De vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van leden als vrijwilligers. Denk aan het (meehelpen bij het) organiseren van toernooien of begeleiding bij competitieactiviteiten, het 'bemannen' van de bar, het op orde houden van het park of het clubhuis, het werven van sponsors of nieuwe leden of deelname aan het bestuur. Er is dan ook altijd behoefte aan (nieuwe) vrijwilligers. Heb je goede ideëen, talenten of wil je graag helpen, meld je dan aan. Dat kan direct bij de aanmelding als lid of door (later) een e-mail te sturen aan het bestuur.

 

Algemene Voorwaarden

inhoud lidmaatschap

Als lid heb je in beginsel onbeperkt toegang tot het tennispark en de tennisbanen. Voor het daadwerkelijk gebruik van de banen dient er voor een bepaald moment afgehangen te worden via het afhangbord in het clubhuis.

Om te kunnen afhangen en voor het inschakelen van de baanverlichting hebben leden (door middel van hun KNLTB-pas) gedurende de openingstijden in beginsel toegang tot het clubhuis. De kosten van een eerste KNLTB-pas behoren tot de contributie. Bij verlies dient voor een nieuwe pas een beperkte vergoeding te worden betaald.

De jaarcontributie ziet uitsluitend op het lidmaatschap. Voor het volgen van trainingen, deelname aan competities, toernooien of andere evenementen zijn (soms) afzonderlijke vergoeding verschuldigd. Klik hier voor een overzicht van de diverse vergoedingen.

aanmelding en duur

Door het inzenden van het digitale aanmeldformulier op deze website wordt de aanvraag voor het lidmaatschap in behandeling genomen. Bij goedkeuring van de aanvraag ontvang je een bevestiging van je lidmaatschap. Na enkele weken wordt de KNLTB-pas per post thuisbezorgd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging aangegaan voor telkens een jaar.

Bij vernieuwing van de pas (vanaf 2019 om de twee jaar) kan de nieuwe pas worden omgeruild (tegen inlevering van de oude pas) op de jaarlijkse open tennisdag.

reglementen

Op het lidmaatschap zijn diverse regelementen en voorwaarden van toepassing. In ieder geval gelden voor elk lid het 'huishoudelijk reglement', het 'parkreglement' en het 'clubhuisreglement'.

De aanmelding als lid heeft te gelden als een akkoordverklaring met de bekendheid met en toepassing van deze reglementen op het lidmaatschap.

Voorwaarde voor aanmelding is dat een (machtiging tot) automatische incasso wordt verstrekt voor het kunnen innen van entree-, contributie- en eventuele andere verschuldigde vergoedingen.

vergoeding

Bij aanmelding is in principe eenmalig inschrijfgeld (entreegeld) verschuldigd. De hoogte daarvan vind je hier.

Het inschrijfgeld wordt binnen enkele weken na de bevestiging van de inschrijving eenmalig via automatische incasso van de opgegeven bankrekening afgeschreven.

Naast een eenmalig entreegeld dient jaarlijks het lidmaatschap (contributie) te worden voldaan. De te betalen contributie geldt telkens voor een jaar en wordt ieder jaar (tijdens de algemene ledenvergadering) door de leden gezamenlijk voor het opvolgende jaar vastgesteld. Indien je na 1 mei van het lopende verenigingsjaar lid wordt, zal een reductie op de jaarcontributie worden toegepast. De hoogte van de contributie vind je hier.

De contributie wordt ieder jaar in principe medio februari via automatische incasso van de opgegeven bankrekening afgeschreven.

Voor seniorleden geldt de verplichting dat zij gemiddeld één keer per halfjaar een bardienst moeten verzorgen. In ruil daarvoor verkrijgen zij (achteraf) een korting op de contributie.

opzeggen

Het lidmaatschap dient schriftelijk (daaronder begrepen elektronisch per e-mail) te worden opgezegd. De opzegging moet worden gericht aan (het e-mailadres van) de ledenadministratie. Een opzegging is alleen rechtsgeldig indien de opzegging door de vereniging wordt bevestigd.

Er kan alleen opgezegd worden tegen het einde van het verenigingsjaar met een aanzegtermijn van ten minste 1 maand. Een opzegging dient dus uiterlijk 1 december van het lopende verenigingsjaar te zijn ontvangen wil de laatste dag van het lidmaatschap 31 december van datzelfde jaar zijn. Indien een opzegging later wordt ontvangen dan is voor het lid in beginsel contributie voor het opvolgende verenigingsjaar verschuldigd.

Een kopie van de toepasselijke Algemene Voorwaarden kan hier worden gedownload.