Reglementen

Om alles binnen Tennisvereniging Malden in goede banen te leiden en ieder lid de kans te geven volop profijt te hebben van het lidmaatschap, is er een groot aantal afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in de verenigingsstatuten en verschillende reglementen e.d.

We kennen:

De statuten

Dit zijn de officiële notarieel vastgelegde zaken waarmee Tennisvereniging Malden een juridisch officiële status heeft. Mocht een lid serieus geïnteresseerd zijn in de statuten dan is via de administratie een kopie hiervan tegen kostprijs op te vragen.

Het huishoudelijk reglement

Artikel 1
Telkenjare wordt door het bestuur van de vereniging het voor het volgende seizoen maximaal toe te laten aantal junioren c.q. senioren vastgesteld.

Juniorleden kunnen slechts worden of zijn diegenen die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt of zullen bereiken in het kalenderjaar waarin zij lid worden. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen overigens, onverminderd het gestelde in dit reglement en de statuten en zolang er sprake is van een wachtlijst, worden toegelaten alleen zij die woonachtig zijn in Malden. Indien in enig jaar het maximum gestelde ledental voor dat jaar zulks toelaat en zich verder geen inwoners van Malden tot het lidmaatschap aanmelden, kunnen niet-Maldenaren tot het lidmaatschap worden toegelaten.

Artikel 2
De leden en bezoekers zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende parkreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur dan wel van door haar aangewezen personen.

Artikel 3
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie door te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 1 maart van het betreffende verenigingsjaar. Na ontvangst van de verschuldigde bedragen wordt aan ieder lid een tennispasje verstrekt. Met ingang van 1 januari 2002 geldt voor nieuwe leden de verplichting de vereniging onder de algemeen gebruikelijke voorwaarden te machtigen de verschuldigde contributie, lesgelden e.d. te incasseren ten laste van een (post)bankrekening. Wijziging van het rekeningnummer dient z.s.m. aan de ledenadministratie te worden gemeld.

Artikel 4
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, geen bestuursvergaderingen en commissievergaderingen zijnde, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 5
De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of de overige artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 6
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Artikel 7
Een besluit van of benoeming door de algemene ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

Artikel 8
Verlangt geen van de stemgerechtigde leden stemming omtrent een aan de orde gesteld voorstel, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot schriftelijke stemming overgegaan.

Artikel 9
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 10
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene ledenvergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld.

Artikel 11
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Artikel 12
De algemene vergadering kan een of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissies evenals de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in art. 11 lid 4 van de statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 13
De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 14
Door de algemene vergadering worden naast de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten voor de duur van één jaar de volgende commissies, bestaande uit een oneven aantal leden, waarvan minimaal één lid van het algemeen bestuur, benoemd: een Seniorencommissie, een Jeugdcommissie, een Commissie Voorzieningen, een Technische Commissie en een Commissie Communicatie.

Artikel 15
De werkzaamheden van de in art. 14 van dit reglement genoemde commissies worden vastgesteld en opgedragen door het algemeen bestuur.

Artikel 16
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen, doch met een minimum van twee vergaderingen per jaar. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 17
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste tien dagen voor de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 18
Kandidaatstelling van een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering.

Artikel 19
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in art. 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De maximum aaneengesloten periode waarin men benoemd lid van het bestuur kan zijn, bedraagt negen jaar. Pas na een onderbreking van minimaal tien maanden na deze periode kan men opnieuw benoemd worden. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende leden geschiedt in de eerste algemene ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 20
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt, uit haar midden, een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 21
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c van de statuten wordt gesteld op: EURO 5.000.

Artikel 22
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Goederen waarvan de gebruiksduur in het algemeen korter is dan drie jaar en beneden EURO 1.000 blijven, alsmede investeringen die naar oordeel van het bestuur als onderhoud beschouwd moeten worden, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
In de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

Artikel 23
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in art. 5 lid 1 van de statuten dienen in ieder geval vermeld te worden: naam, voornaam, geslacht, woonplaats, adres, geboortejaar en geboortedatum, telefoonnummer, eventueel e-mailadres en (post)bankrekeningnummer ten laste waarvan de vereniging kan incasseren.

Artikel 24
Schade aan de vereniging of een harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 25
De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor eigendommen van welke aard ook van leden en derden.

Artikel 26
Het gebouw van de vereniging, bestaande uit kleedkamers, hal en clubhuis evenals banenpark zijn gedurende door het bestuur te bepalen tijden voor jeugdleden en seniorleden toegankelijk.

Artikel 27
Het bestuur kan bij nader voorschrift een reglement vaststellen, waarin nadere regelingen worden gesteld met betrekking tot het gebruik van en het gedrag van de leden en derden in en op het verenigingsbouw en banenpark. Het bestuur zal dit reglement plaatsen in of op het verenigingsgebouw.

Artikel 28
Door leden kan slecht gebruik gemaakt worden van de banen voor het beoefenen van de tennissport.

Artikel 29
Leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten en of dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 30
Seniorleden zijn verplicht een of meerdere bardiensten te verrichten per jaar. Het bestuur is bevoegd individuele leden te ontheffen van deze verplichting. Bij het niet nakomen van of het zich onttrekken aan deze verplichting zal een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag in rekening worden gebracht bij het desbetreffende lid.

Artikel 31
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 32
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op negentien januari negentienhonderd drie en tachtig en daarin laatstelijk gewijzigd op twintig december tweeduizendzestien.

Terug naar het begin van de pagina

 

Het clubhuisreglement

Openingstijden clubhuis en bar

Het clubhuis (hal en toiletten) is door de leden (voor junioren gelden enkele beperkingen) te openen met de eigen ledenpas.

De bar is GESLOTEN:

 • bij afwezigheid(verzuim) van een bardienst
 • tijdens de zomervakantie, (zie agenda), behalve op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavonden
 • in de winterperiode van half november tot half maart, behalve op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavonden
 • tevens kan de Clubhuiscommissie bepalen dat de bar gesloten blijft.

De normale openingstijden buiten de competitieperiode zijn:

 • weekdagen van 20.00 tot 23.00 uur
 • over het algemeen is buiten de competitieperiode de bar gesloten gedurende het weekend
 • bij activiteiten, zoals toernooien en kampioenschappen kunnen de openingstijden afwijken, zie hiervoor de jaarplanner op de website.

Organisatie van de bardienst

Alle seniorleden zijn verplicht minimaal eenmaal per halfjaar een bardienst te verrichten, per dienst ontvang je een korting op de contributie van 25 euro met een maximum van éénmaal die 25 euro per halfjaar. Bij verzuim van een ingedeelde bardienst wordt € 30,- per bardienst in rekening gebracht. De computer registreert de aan- of afwezigheid!

Voor het reserveren van een bardienst kun je gebruikmaken van je eigen computer thuis of die in het clubhuis. Verderop een uitleg hoe je een bardienst kunt reserveren. De indeling wordt vermeld op de website, de bardienstklapper en een aantal actuele weken op het mededelingenbord in de hal.

Jongeren, die nog geen 18 jaar zijn, mogen geen bardiensten verrichten en mogen zich dus ook niet achter de bar begeven. Aan hen mag ook geen alcoholhoudende drank verkocht/verstrekt worden.

Verhindering of ruilen van bardienst

Het kan gebeuren dat je op de door jouzelf of door de commissie gereserveerde tijd toch verhinderd bent je bardienst te vervullen, ga dan als volgt te werk:

 • Probeer altijd eerst zelf je dienst te ruilen. Op de website, op het mededelingenbord of in de bardienst klapper vind je lijsten met de volledige bardienstindeling. Ruil bij voorkeur met iemand die een week eerder of later voor dezelfde dienst is ingedeeld.
 • De ruil kun je zelf tót uiterlijk 10 dagen vóór de eerste dienst verwerken via de website. Moet er een ruil plaatsvinden binnen die tien dagen dan dien je tijdig een bericht hierover te zenden aan bardienst@tvmalden.nl. De ruil is pas definitief indien je een bevestigingsmail ervan hebt ontvangen.
 • Vind je niemand om mee te ruilen, overleg dan altijd met een van de bovengenoemde personen die belast zijn met de bardienstindeling, bij voorkeur via een mail aan bardienst@tvmalden.nl.

Bevoegdheden van de barkeeper

 • De barkeeper vertegenwoordigt bij haar afwezigheid het bestuur inzake orde en regel in het clubhuis.
 • Zij heeft het recht leden te wijzen op de regels en gebruiken welke gelden aangaande een goed gebruik van clubhuis en park.
 • Niemand mag zonder toestemming van de aangestelde barkeeper achter de bar of in de keuken verblijven om daar werkzaamheden te verrichten of zelf consumpties te verzorgen.
 • De barkeeper bepaalt de keuze van de muziek of tv-programma’s in de bar.
 • De barkeeper kan bij drukte leden verzoeken hem of haar te assisteren.

 Taken van de barkeeper

 • Als barkeeper ben je gastheer of gastvrouw van Tennisvereniging Malden.
 • Verzorg muziek/tv, controleer de verwarming en doe indien nodig de verlichting aan.
 • Voorzie leden van gewenst natje en droogje en reken dit contant af (zie afrekenen).
 • Gebruik ‘WIE-WAT-WAAR’ uit de bardienstklapper bij speciale werkzaamheden of problemen.
 • Controleer de voorraad in de koelkasten en vul deze zonodig aan.
 • Plaats gebruikte kop en schotels en ander serviesgoed in de afwasmachine. Als deze vol is zet hem dan aan (zie WIE-WAT-WAAR).
 • Spoel glazen voor en na gebruik om in de spoelboy, voeg regelmatig enkele druppels spoelmiddel toe.
 • Haal af en toe een doek over de bar en gebruik onderzetters.
 • Van de leden wordt verwacht dat zij gebruikte glazen e.d. weer terugbrengen, gebeurt dit niet haal ze dan zelf op, ook op het terras.
 • Zet na gebruik tafels en stoelen en barkrukken weer netjes op de plaats; ook op het terras.
 • Zie erop toe dat er geen alcoholhoudende drank geschonken wordt aan jongeren onder de leeftijd van 18 jaar. Vraag bij twijfel om legitimatie (op de ledenpas staat ook de geboortedatum vermeld).
 • De bardienst ziet erop toe dat er niet gerookt wordt in het clubhuis.

Baanreserveringen/baanverlichting

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 10 van het Parkreglement.

Introductiepasjes

Zie voor introductiemogelijkheden Artikel 2 van het Parkreglement. De hiervoor te gebruiken pasjes zijn tegen de geldende vergoeding, dit jaar € 5,00 inclusief statiegeld, te verkrijgen aan de bar. Op het introductieformulier in de barklapper worden de datum, de naam van het introducerende lid en het nummer van het introductiepasje vermeld. Zie erop toe dat het uitgegeven introductiepasje direct na gebruik in het reserveringssysteem weer wordt ingeleverd (tegen terugbetaling van € 2,50 statiegeld). Bij niet terug bezorgen een van de bestuursleden informeren.

Vergunningen

Om het clubhuis te mogen exploiteren is Tennisvereniging Malden gebonden aan regels en verordeningen vastgelegd in diverse vergunningen.

Horecavergunning

 • Voor het exploiteren van de bar waar alcoholhoudende drank wordt geschonken is op naam van enkele daarvoor speciaal opgeleide leden een horecavergunning afgegeven.
 • m. wordt in deze vergunning bepaald dat geen activiteiten in de persoonlijke sfeer, met gebruikmaking van deze vergunning, in het clubhuis mogen worden gehouden.
 • Er mag van de vergunning alleen gebruik worden gemaakt voor activiteiten verband houdende met de statutaire doelstelling van Tennisvereniging Malden en wel tot 1 uur na beëindiging daarvan, ten laatste tot 24.00 uur.

Vergunning in het kader van de wet op de geluidhinder

De belangrijkste voorschriften en bepalingen:

 • Het gebruik van de oefenkooi is na 22.00 uur niet toegestaan.
 • De tennisbanen en de terrassen mogen na 24.00 uur niet meer in gebruik zijn.
 • Het ten gehore brengen van mechanische en live muziek in de open lucht, al dan niet via de omroepinstallatie, is niet toegestaan.
 • Het gebruik van de omroepinstallatie tijdens toernooien, anders dan voor het doen van omroepen, is niet toegestaan.
 • Het geluidsniveau gemeten aan gevels van aanliggende huizen is vastgesteld in deze vergunning (opgave bij het bestuur).

Met het correct toepassen van deze vergunningen is de “lieve vrede” met onze buren redelijk verzekerd, desondanks zullen er momenten blijven, bij toernooien en festiviteiten, dat van de geldende voorschriften moet en mag worden afgeweken, ook dat is in deze vergunning opgenomen.

Denk er wel steeds aan dat ons prachtige park gelegen is midden in een drukke woonwijk.

Terug naar het begin van de pagina

Het competitiereglement

Dit reglement bevat voornamelijk regels over de deelname aan de officiële KNLTB-competitie. Zie in het keuzemenu onder ‘Competitie’