Trainingsvoorwaarden & Aanmelden

Tot en met zondag 6 oktober 2019 kan ieder lid van de Tennisvereniging Malden zich aanmelden voor de wintertraining.

Ná die datum ontvangen inschrijvingen worden slechts in behandeling genomen als er nog cursusplaatsen beschikbaar zijn.

De eerste, voorlopige, indeling van het trainingsschema zal ongeveer twee weken vóór aanvang van de training aan alle deelnemers bekend worden gemaakt. Hoewel velen het mobiele nummer van één of meerdere trainers hebben is het niet de bedoeling hen via die nummers voor algemene vragen te benaderen. Respecteer hun privacy! Voor meer informatie over de training kun je een e-mail zenden aan training@tvmalden.nl.

OPTIES JEUGD!
Omdat ‘de jeugd de toekomst heeft’ kunnen jeugdleden tegen een forse korting (50% op het tweede uur) twee keer per week trainen.  Zie de opties en geldende kortingen op de website en in de mailing.

 

LET OP: Ben je nog geen lid? Vul dan het digitale aanmeldformulier in en zend dat inclusief een recente pasfoto in aan de ledenadministratie.

 

Hieronder staan de algemene trainingsvoorwaarden. Lees deze nauwkeurig door. Onder de voorwaarden is een link opgenomen naar het aanmeldformulier voor de training.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINING
Tennisvereniging MALDEN

 

TRAINERS

De trainingen worden verzorgd door onze vaste trainers Peter van Andel en Mickey van de Vorle. Zij zijn niet in dienst bij Tennisvereniging Malden maar worden door Sport Events Detachering BV gedetacheerd. In het geval van afwezigheid van een trainer wordt er een andere trainer door Sport Events Detachering BV geregeld. Die leden die het aangaat worden daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.

PLAATS

De zomertrainingen worden gegeven op het eigen tennispark van Tennisvereniging Malden.

De wintertrainingen voor de junioren worden binnen verzorgd bij Lierdal Sportcenter te Molenhoek.
De wintertrainingen voor de senioren worden in principe buiten gegeven op het tennispark van de Tennisvereniging Malden. Afhankelijk van de baancapaciteit en animo kan er door senioren eventueel ook binnen worden getraind bij Lierdal Sportcenter te Molenhoek. Dit gaat tegen een meerprijs vanwege het huren van de binnenbaan.

LESDUUR

De trainingen voor Senioren en Junioren (uitgezonderd Tenniskids blauw) worden per uur ingepland voor groepen van meer dan 4 spelers. De netto trainingsduur is 50 minuten. De laatste 10 minuten kunnen worden gebruikt om zelf te oefenen. De trainers bepalen de indeling van de groepen.
Het kan voorkomen dat een groep uit 4 of minder spelers bestaat. In dat geval geldt dat de lesduur in beginsel 45 minuten bedraagt.

Voor de Tenniskids blauw geldt dat zij in beginsel slechts in groepen van maximaal 4 spelers worden ingediend. De lesduur is in dat geval standaard 45 minuten.

KOSTEN

De tarieven voor de training zijn afhankelijk van:

  • het seizoen (zomer of winter)
  • de locatie (voor de winter: binnen of buiten)
  • het trainingsmoment
    • zomer: op maandagen 19 lessen (vanwege feestdagen zoals 2e Paasdag en 2e Pinksterdag) en op andere dagen in beginsel 20 lessen;
    • winter: in beginsel 16 lessen
  • categorie lid (jeugd of senior)

Door het bestuur kunnen andere of aanvullende voorwaarden worden gesteld. Ook kunnen alternatieve trainingsopties worden geboden tegen afwijkende tarieven (kortingen of toeslagen).

De specifieke van toepassing zijnde tarieven op worden in de aankondiging, het aanmeldformulier of op de website vermeld. Tennisvereniging Malden behoudt zich niettemin het recht voor eventuele verschrijvingen in de aankondiging, op de website of in het aanmeldformulier te corrigeren.

AANVANG EN DUUR TRAINING(SCYCLUS)

Op de website, de aankondiging en/of het aanmeldformulier wordt het moment van aanvang van de trainingen steeds vermeld. Zowel het algemene ingangsmoment van de trainingscyclus (zomer of wintertraining) als het specifieke moment van de lessen zelf (afhankelijk van de groepsindeling).

Het totaal aantal trainingsweken tijdens de zomertraining is in beginsel 20 weken (19 weken indien de les op maandag is, vanwege feestdagen). Voor de jeugd zijn dit in beginsel 18 respectievelijk 17 reguliere trainingen en 2 wedstrijdweken, te weten het Open Malden Jeugdtoernooi (OMJ) en de clubkampioenschappen (JCK). In deze 2 weken zijn er voor hen wedstrijden onder begeleiding en geen reguliere trainingen. Mocht één of beide evenementen niet doorgaan, dan wordt er gewoon regulier les gegeven.

Het totaal aantal trainingsweken tijdens de wintertraining is 16 weken.

Er is in principe maar één moment om met de training aan te vangen en dat is voor de zomertraining (maart/april) en voor de wintertraining (oktober/november). Of er later kan worden ingestroomd en welke vergoeding daar voor geldt wordt telkens per individueel geval door het bestuur (in overleg met trainers en TBC) bepaald.

Er is géén les tijdens het Malden Open toernooi (voor senioren), tijdens vakanties en op feestdagen. Het inhalen van lessen vindt in beginsel aan het einde van de cyclus plaats.

GROEPSINDELING

Indeling van de trainingsgroepen vindt plaats door de trainers en aan de hand van het volledig ingevulde (digitale) inschrijfformulier (verhinderdata en voorkeuren). Wanneer het inschrijfformulier niet is ingezonden of niet volledig is ingevuld dan zal plaatsing in eerste instantie niet mogelijk zijn. Eventueel is plaatsing op een reservelijst mogelijk.

Er wordt getracht zoveel mogelijk de door (of namens) de lesnemer opgegeven voorkeuren voor dag, tijdstip of groepsindeling te volgen, maar garanties daarop worden niet gegeven.

Plaatsing is afhankelijk van speelsterkte, leeftijd en de opgegeven verhinderingen. Onderintekening binnen een lesgroep is voor risico en rekening van Tennisvereniging Malden.

Ongeveer twee weken voordat de eerste les start wordt de (voorlopige) trainingsindeling bekend gemaakt. De indeling kan daarna als gevolg van verschuivingen of late instromers nog wijzigen, zowel wat betreft samenstelling als wat betreft het moment van aanvang.

VERHINDERING

Bij verhindering van de trainer wordt het lid (en/of ouder/voogd) zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht via de bij de club bekende contactgegevens. Deze lessen worden in beginsel volledig ingehaald.

Wanneer er door weersomstandigheden (ter bepaling van het bestuur) niet gespeeld kan worden, geldt het volgende:

voor twee, door weersomstandigheden uitgevallen trainingen, vindt één inhaaltraining plaats, met een maximum van twee inhaaltrainingen. De trainingen worden op het einde van de periode ingehaald. Bij eigen verhindering van de lesnemer, ongeacht de reden, bestaat er géén recht op inhalen. Verhinderingen altijd (graag tijdig) doorgeven aan de trainer.

INSCHRIJVING EN BETALING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door of namens Tennisvereniging Malden worden verzorgd. Door inschrijving voor een training gaat het lid/de lesnemer (ingeval van een jeugdlid: de ouder/voogd) akkoord met toepassing van deze voorwaarden.

Tennisvereniging Malden wordt door inschrijving tevens gemachtigd om omstreeks de vierde lesweek het lesbedrag éénmalig af te schrijven van het bij de vereniging bekende rekeningnummer. Bij onvoldoende saldo of het ontbreken van een geldige machtiging komen eventuele bijkomende kosten voor rekening van het lid/de lesnemer (ingeval van een jeugdlid: de ouder/voogd).

De deelnemer aan de training (in geval van een jeugdlid: de ouder/voogd) verplicht zich tot volledige betaling van het lesgeld, ongeacht het aantal lessen dat de deelnemer door eigen verhindering en ongeacht de reden van deze verhindering, niet volgt.

AANWEZIGHEID VAN OUDERS TIJDENS TRAININGEN

Aan de ouders van jeugdleden gaat het vriendelijk verzoek om gedurende de reguliere training niet aanwezig te zijn. Ouders zijn welkom een vijftal minuten aan het begin en het eind van de training. Het langer aanwezig zijn leidt deelnemende kinderen af en staat ook de ontwikkeling van de zelfstandigheid van hun kind in de weg. Na afloop is er altijd gelegenheid om kort iets met de trainer te bespreken. In het geval dat er hier meer tijd voor nodig is, kan een afspraak met de trainer worden gemaakt.

VERZEKERING

De trainer is aangesloten bij Sport Events Detachering BV Noord-Brabant te Lieshout, Noord Brabant. Deelname aan de tennislessen is voor eigen risico van het lid/de lesnemer. Sport Events Detachering BV Noord-Brabant noch Tennisvereniging Malden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, voortkomend uit het volgen van tennislessen. Tennisvereniging Malden gaat er vanuit dat deelnemers aan de trainingen zich adequaat voor wettelijke aansprakelijkheid hebben verzekerd voor schade die zij aan (eigendommen van) Tennisvereniging Malden en/of derden toebrengen.

TRAININGSBEGELEIDING COMMISSIE (TBC)

De TBC is verantwoordelijk voor alles wat met de trainingen te maken heeft en onderhoudt het contact tussen trainers, commissies en bestuur. Bij eventuele problemen zal met behulp van de TBC naar een oplossing worden gezocht. Voor de actuele bezetting en contactgegevens van de Trainingsbegeleidingscommissie moet de website geraadpleegd worden.

Let op: Er is één formulier voor het aanmelden voor de training van een jeugdlid en één formulier voor het aanmelden voor de training van een senior lid

Aanmelden wintertraining jeugdlid Aanmelden wintertraining senior lid