Parkreglement

PARKREGLEMENT 2018

 

Artikel 1 – Gebruik faciliteiten Tennispark Malden

Tot het gebruik van de faciliteiten van Tennispark Malden zijn uitsluitend die leden van Tennisvereniging Malden gerechtigd, die in het bezit zijn van een geldige ledenpas. Deze ledenpas moet op verzoek kunnen worden getoond.

 

Artikel 2 – Introductie

Introductie van niet‑leden is slechts mogelijk indien daardoor de eigen leden niet in hun speelmogelijkheden worden beperkt. Introductie is niet toegestaan op toernooidagen, tijdens clubkampioenschappen en op nader door het bestuur te bepalen dagen en tijdstippen (deze worden bekendgemaakt via digitale nieuwsbrieven en/of worden vermeld op de website en/of staan aangekondigd op het publicatiebord in de hal van het clubhuis). Een introductiepas met een uniek nummer is vooraf tegen contante betaling van € 5,00 per pas voor senioren en € 4,00 per pas voor jeugdspelers verkrijgbaar in het clubhuis aan de bar. De introductiepas fungeert als volwaardige reserveringspas en dient als zodanig te worden gebruikt in het digitale afhangsysteem. Elk lid mag maximaal driemaal per seizoen een niet‑lid introduceren. De introductiepas dient direct na het reserveren van een baan te worden ingeleverd aan de bar tegen terugvergoeding van € 2,50 per pas.

 

Artikel 3 – Kinderen

Kinderen, niet in het bezit van een geldige ledenpas van Tennisvereniging Malden, worden alleen toegelaten onder geleide van een van de ouders. De ouder houdt toezicht en is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door zijn/haar kinderen veroorzaakte schade. Deze kinderen mogen zich nooit op de banen begeven.

 

Artikel 4 – Huisdieren

Het meenemen van huisdieren, al dan niet aangelijnd, naar en op het tennispark is niet toegestaan.

 

Artikel 5 – Rijwielen, auto’s e.d.

Binnen de omrastering van het tennispark mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen en soortgelijke vervoermiddelen, zoals kinderfietsen, autopeds, e.d. Het is verboden rijwielen en bromfietsen buiten de daarvoor bestemde rijwielrekken of andere daarvoor aangewezen ruimten op het tennispark te plaatsen. Motorrijtuigen moeten worden geplaatst op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen buiten het tennispark.

 

Artikel 6 – Tennisseizoen.

Het tennisseizoen is gelijk aan het kalenderjaar; gespeeld kan worden van 1 januari t/m 31 december.

 

Artikel 7 – Speeltijden

Het tennispark is in de maanden april tot en met eind oktober geopend van 08.00 uur tot maximaal 23.45 uur. Om 23.30 uur gaat de baanverlichting uit en het park dient door de leden om uiterlijk 23.45 uur verlaten te zijn. In de maanden november t/m maart is het park geopend van 09.00 uur tot maximaal 22.45 uur. In die periode gaat de baanverlichting uit om 22.30 uur en dient het park door de leden om 22.45 uur verlaten te zijn.

 

Artikel 8 – Kleding

Gebruikers van de tennisbanen zijn verplicht gangbare tenniskleding te dragen. Op de kunstgrasbanen mag alleen worden gespeeld op tennisschoenen met ongeprofileerde zool, zonder hakken.

 


 

Artikel 9 – Toegang clubhuis en bar

Met de geldige ledenpas kunnen bepaalde leden zichzelf toegang verschaffen tot de hal van het clubhuis. Voor de leden in de leeftijd van 12 jaar en ouder is de toegang met de pas tot het clubhuis mogelijk van 07.00 uur tot het eind van de dag. De leden in de leeftijd tot en met 11 jaar hebben met de pas slechts toegang tot het clubhuis van 13.00 tot 15.00 uur.

Voor seniorleden die een bardienst moeten verrichten zal de eigen ledenpas voor minimaal de duur van die bardienst ook geschikt worden gemaakt om het bargedeelte van het clubhuis, Baan9 geheten, te ontsluiten.

Vermissing of verminking van de ledenpas dient terstond te worden gemeld aan de administratie van de vereniging.

 

Artikel 10 – Toegang banen

Voor senioren gelden geen beperkingen; voor junioren is de toegang tot de banen als volgt geregeld:

08.00 ‑ 19.00 uur:     alle junioren die in het verenigingsjaar de 12-jarige leeftijd nog niet bereiken

08.00 ‑ 23.30 uur:     alle senioren alsmede de junioren die in het verenigingsjaar de 12-jarige leeftijd bereiken of hebben bereikt.

 

Artikel 11 – Reserveringen

Voor baanreservering maakt de vereniging gebruik van een digitaal reserveringssysteem. Elk lid ontvangt een KNLTB-ledenpas of een tijdelijke ledenpas waarmee via dit systeem een baan gereserveerd kan worden (het zgn. ‘afhangen’).Bij het gebruik van dit systeem gelden de volgende regels:

 1. Reserveren via het reserveringsbord is verplicht met gebruikmaking van de ledenpas en/of introductiepas. Deze verplichting geldt ook als alle overige banen vrij zijn. Dit ter voorkoming dat er mensen spelen die niet speelgerechtigd zijn.
 2. Toegestane speeltijd voor een enkelspel: 40 minuten en voor een dubbelspel: 60 minuten.
 3. De reservering geldt pas wanneer minimaal 2 leden hun ledenpas hebben ingevoerd en ook aanwezig zijn en blijven, voor een dubbelspel wanneer 4 leden hun ledenpas hebben ingevoerd en ook aanwezig zijn en blijven.
 4. Deelnemers aan de KNLTB-competitie of zij die aan een toernooi of rackettoss deelnemen, mogen voor de duur van die activiteiten alleen gebruikmaken van de voor hen in het systeem gereserveerde banen.
 5. Trainuren worden gezien als normale speeltijd. Leden die hieraan deelnemen kunnen dus pas een baan reserveren nadat zij de training achter de rug hebben.
 6. Bij het eerder beëindigen van de gereserveerde speeltijd is men verplicht de reservering in het systeem te wissen.

 

Artikel 12 – Bijzondere bepalingen

 1. Het bestuur draagt er zorg voor dat er tijdens activiteiten minimaal twee banen beschikbaar blijven voor die leden, die niet aan deze activiteiten deelnemen. Deze regel geldt niet voor de dagen waarop er KNLTB-competitiewedstrijden worden gespeeld, tijdens de clubkampioenschappen en tijdens het Open Toernooi. Het bestuur behoudt zich het recht voor om in andere bijzondere omstandigheden af te wijken van deze regeling.
 2. De banen mogen niet bespeeld worden tijdens en vlak na dooi, tijdens onderhoud aan de banen en in alle situaties waarin bestuurs‑ en/of commissieleden de banen onbespeelbaar verklaren.

 

Artikel 13 – Gedrag op het tennispark

 1. Verontreiniging van banen en terreinen met papier e.d. is verboden.
 2. Men dient zich zo te gedragen dat aan gebouwen, beplanting, hekwerken, netwerken en meubilair geen schade kan worden toegebracht. Het is daarom verboden over het net te springen of te stappen.
 3. Men dient mede-tennisspelers te respecteren en zich sportief en correct te gedragen. Storende gedragingen zoals schreeuwen, vloeken, tijdrekken, smokkelen met reserveringstijden en dergelijke zijn niet toegestaan.
 4. Het bestuur kan passende maatregelen nemen ten aanzien van een of meerdere leden die zich niet respectvol gedragen.
 5. Het roken is zowel in het clubhuis als op het gehele tennispark niet toegestaan.

 

Artikel 14 – Relatie met buren

 1. Tennisvereniging Malden streeft naar een goede verstandhouding met de omwonenden van het park.
 2. Het bestuur ziet toe op het juist omgaan met de speeltijden en de openingstijden van de bar.
 3. Het betreden en het verlaten van het park geschiedt door de gebruikers zonder lawaai of andere overlast voor de buren te veroorzaken.
 4. Het bestuur informeert de direct omwonenden jaarlijks over de (bijzondere) evenementen op het park.
 5. Bij de organisatie van alle evenementen wordt in het draaiboek aandacht besteed aan het voorkomen van overlast voor de buurt.

 

Artikel 15 – Clubhuisreglement

Het clubhuisreglement is voor ieder lid bindend.

 

Artikel 16 – Parkbeheer

Door het bestuur aangestelde en als zodanig in functie zijnde parkbeheerders hebben bij het gebruik van het park, haar banen, clubhuis e.d. het recht om corrigerend op te treden en bij ernstige overtredingen disciplinaire maatregelen aan het Dagelijks Bestuur voor te stellen.

 

Artikel 17 – Tennisleraar

Het is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur verboden een andere dan de door het bestuur aangestelde tennisleraar of -lerares te engageren.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontvreemde en/of verloren gegane eigendommen van spelers of bezoekers.
 2. Men is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernieling van en aan banen en eigendommen van of op het park terstond aan het bestuur mededeling te doen en de werkelijk geleden schade te vergoeden in geval deze moedwillig is toegebracht.
 3. Voor schade veroorzaakt door misbruik of vermissing van de ledenpas kan het betreffende lid aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 19 – Parkreglement

 1. Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement.
 2. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 3. Het bestuur behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit reglement aan te brengen.